Kế Toán Trưởng

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

 • - Kiểm tra đối chiếu số liệu dữ liệu chi tiết và tổng hợp.  
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh 
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.  
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT. . .  
 • Theo dõi quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.  
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty quy định 
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu 
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Công việc cụ thể sẽ trao đổi kỹ hơn khi được phỏng vấn.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từng làm việc ở các công ty ngành Dược Phẩm, trang thiết bị y tế.

Kinh nghiệm & Yêu cầu

 • - Nắm vững chế độ kế toán
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo
 • Sử dụng thành thạo phần mềm máy tính, phần mềm kế toán.

Lợi ích & Trách nhiệm

 • Du lịch trong nước ít nhất một lần trong năm.
 • Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
 • Tạo điều kiện cho nhân viên có thể học hỏi và phát triển triệt để các khả năng của bản thân quacác khoá huấn luyện của Công ty.
 • Xem xét nhu cầu của Công ty và khả năng của nhân viên để hỗ trợ các khoá học ngắn hạn hoặcdài hạn cho nhân viên.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.