Kế toán tổng hợp - kế toán trưởng

https://jobsvina.com

Mô tả công việc

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác.
- Theo dõi công nợ và thu công nợ
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
- Thực hiện b/c CF hàng ngày, b/c tài chính tháng/quý/năm

 

Kinh nghiệm & Yêu cầu

Trên 10 năm làm việc kế toán, 7 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, 3 năm kế toán trưởng. Mong tìm cv phù hợp và mức thu nhập tốt

Lợi ích & Trách nhiệm

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác.
- Theo dõi công nợ và thu công nợ
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
- Thực hiện b/c CF hàng ngày, b/c tài chính tháng/quý/năm